Säätiön säännöt

Turun Ylioppilaskyläsäätiön säännot

1 §

Säätiön nimi on Turun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo. Säätiön kotipaikka on Turun kaupunki.

2 §

Säätiön päätarkoituksena on huolehtia Turun seudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskelevien ja opintojaan jatkavien vuokra-asuntojen saamisesta. Tämän lisäksi säätiön tarkoituksena on huolehtia valmistuneiden ja muiden nuorten sekä ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen saamisesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja rakentaa varojensa mukaan sopivasti sijoitettuja ja kohtuuhintaisia kiinteistöjä ja asuntoja kaikkine tarpeellisine lisätiloineen.

Säätiön tarkoituksena on myös tukea ja itsenäisesti suorittaa sellaista tutkimustyötä, joka tavalla tai toisella palvelee opiskelijoiden ja muiden nuorten sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamista.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rakentaa Turun Ylioppilaskylän ja tarvittaessa muitakin rakennuksia, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii maa-alueiden varaamisesta toiminnan kohderyhmän tulevaa tarvetta varten, ylläpitää säätiön toimintaan liittyneiden opiskelijayhdistysten hallinnontiloja, asuinrakennuksia, opiskelijaruokaloita, opiskelijoiden vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja, kirjastoa, urheilutiloja ja kehittää muutenkin asuntoalueiden viihtyvyyden vaatimia palvelumuotoja sekä toimii muillakin tavoin sen toimipiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten parantamiseksi.

Opiskelun loma-aikoina säätiö voi käyttää laitoksiaan majoitus- ja siihen liittyvään palvelutoimintaan.

Säätiön toimintapiiriin liittyneillä opiskelijayhdistyksillä tarkoitetaan niitä Turun seudun peruskoulunjälkeisten oppilaitosten oppilaskuntia, joiden kotipaikka on kunta, jossa Turun Ylioppilaskyläsäätiö ylläpitää opiskelija-asuntoja, ja jotka Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunta on hyväksynyt säätiön toimintapiiriin liittyneiksi opiskelijayhdistyksiksi.

4 §

Säätiön peruspääoman muodostaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan syyskuun 1. päivänä 1966 allekirjoitetulla säädekirjalla luovuttama 10.000 markkaa. Lisäksi säätiöllä voi olla muita rahastoja, joitten hoidosta on voimassa mitä valtuuskunta näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

5 §

Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa pitämällä perittävät vuokrat ym. maksut niin alhaisina kuin kiinteistöjen hyvästä hoidosta ja uusimisesta aiheutuvat kustannukset sekä säätiön hallinnosta koituvat menot sallivat. Turun yliopiston ylioppilaskunnan omassa käytössä olevista ylioppilaskunnan säätiölle luovuttamissa rakennuksissa sijaitsevista tiloista ei peritä vuokraa.

6 §

Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Näin saatava omaisuus voidaan lisätä 4 §:ssä mainittuihin rahastoihin.

7 §

Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiön pysyvällä laitoksella voi olla johtokunta, jolle valtuuskunta vahvistaa ohjesäännön.

8 §

Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

9 §

Valtuuskuntaan kuuluu 46 jäsentä, joista Varsinais-Suomen liitto, Turun kauppakamari, Säästöpankkiliitto ry, OP-Pohjola osk, Turun yliopisto, Turun Suomalainen Yliopistoseura ry, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademis Studentkår, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO, Turun ammatti-instituutti ja Studerandekåren Novium valitsee kukin yhden jäsenen, Turun yliopiston ylioppilaskunta kuusi jäsentä sekä Turun kaupunki 25 jäsentä. Lisäksi valtuuskunta valitsee Ylioppilaskyläsäätiön asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista kaksi (2) jäsentä valtuuskuntaan. Turun yliopiston ylioppilaskunnan valitsemista jäsenistä on yhden oltava Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja.

Ellei joku edellä mainittu laitos tai yhteisö kehotuksen saatuaan siinä mainittavassa kohtuullisessa määräajassa valitse jäsentä, valtuuskunta valitkoon puuttuvan jäsenen.

Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, valitsee hänet valinnut laitos tai yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.

Jos jäsen tilapäisesti on estynyt osallistumasta valtuuskunnan toimintaan, voi hänet valinnut laitos tai yhteisö valtuuttaa hänen tilalleen varamiehen määräajaksi valtuutuksessa mainittuun tehtävään.

10 §

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toisena ja itseoikeutettuna varapuheenjohtajana toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja. Valtuuskunta valitsee sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 1/3 jäsenistä on paikalla.

11 §

Valtuuskunta kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa sekä muulloinkin puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on postitettava kullekin valtuuskunnan jäsenelle viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.

Kevätkokouksessa päätetään:

1)   toimenpiteistä hallituksen vuosikertomuksen johdosta

2)   toimenpiteistä tilintarkastajien kertomuksen johdosta

3)   tilinpäätöksen vahvistamisesta tai niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)   vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten

2)   vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten

3)   valitaan hallituksen puheenjohtaja Turun kaupungin hallitukseen valitsemien jäsenten keskuudesta. Toimitetaan hallituksen varapuheenjohtajien ja laitoksen johtokuntien jäsenten vaalit.

4)   valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet säätiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja on Ylioppilaskyläsäätiön asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämä ehdokas.

Lisäksi käsitellään kokouksissa muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

Kokouskutsuun on merkittävä asia, jonka vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä siinä tarkoituksessa kirjallisesti esittää puheenjohtajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuskunnan kokousta.

12 §

Sen lisäksi mitä 11 §:ssä on mainittu, on valtuuskunnan tehtävänä:

1)   päättää erityisten rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

2)   päättää kiinteän omaisuuden myymisestä

3)   käsitellä hallituksen esityksestä säätiön toiminnan yleistä järjestelyä koskevia asioita

4)   vahvistaa rahastojen ja laitosten ohjesäännöt sekä

5)   ottaa toimeen toimitusjohtaja

13 §

Valtuuskunnan jäsenille voidaan maksaa palkkiota enintään Turun kaupungin toisen palkkioluokan mukaisesti.

14 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa 13 jäseninen hallitus, johon kuuluu seitsemän Turun kaupungin valitsemaa, kaksi Turun yliopiston ylioppilaskunnan valitsemaa jäsentä, yksi Åbo Akademis Studentkårin ja Studerandekåren Noviumin kanssa yhdessä valitsema jäsen ja yksi Turun Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO:n  valitsema jäsen. Lisäksi valtuuskunta valitsee Ylioppilaskyläsäätiön asukasyhteistoimintamallin mukaisten asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista kaksi (2) jäsentä.

Säätiön valtuuskunta valitsee Turun kaupungin valitsemista jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Valtuuskunta valitsee myös yhden hallituksen jäsenistä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja yhden toiseksi varapuheenjohtajaksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään kuusi muuta jäsentä on saapuvilla. Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa palkkiota enintään Turun kaupungin II palkkioluokan mukaisesti.

15 §

Valtuuskunnassa ja hallituksessa tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

16 §

Säätiön ylläpitämien laitosten esimiehenä toimii toimitusjohtaja. Säätiön palvelukseen voidaan ottaa sihteeri ja muita toimihenkilöitä sen mukaan, kuin säätiön talousarviossa on niiden palkkaamiseen osoitettu varoja.

17 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

18 §

Säätiön tili- ja toimivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään maaliskuun 31. päivään mennessä ja tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun 30. päivään mennessä.

19 §

Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja vuosikertomuksesta sekä muut säätiölain 13 §:n edellyttämät selvitykset on vuosittain ennen toukokuun loppua lähetettävä oikeusministeriölle sekä jokaiselle säätiön toimintaan liittyneen opiskelijayhdistyksen hallitukselle.

20 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että valtuuskunta hyväksyy hallituksen tekemän muutosehdotuksen vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä. Päätös on alistettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

21 §

Jos säätiö lopettaa toimintansa, on sen varoista puolet luovutettava Turun kaupungille käytettäväksi säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Toinen puoli on luovutettava jaettavaksi jäsenmäärien osoittamassa suhteessa säätiön toimintaan liittyneiden ylioppilaskuntien kesken käytettäväksi niiden päättävien elinten päätösten mukaisesti säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen, lukuun ottamatta tonttia n:o 20 Turun kaupungin I kaupunginosan 9 korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia sekä Asunto-osakeyhtiö Kaskenkatu 3 osakkeiden n:o 252–351 sijaan tullutta omaisuutta, jotka palautuvat Turun yliopiston ylioppilaskunnalle, ja tonttia n:o 3 Turun kaupungin Nummen kaupunginosan 108. korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia eli Turun Ylioppilaskylän I rakennusvaihetta ja tonttia n:o 1 Turun kaupungin Nummen kaupunginosan 109. korttelissa ja tontilla olevia rakennuksia sekä saman korttelin tontilla n:o 3 olevaa ns. sosiaalikeskusrakennusta ja kahden perheen taloa ja näiden rakennuksien rakennuslupa-asiakirjoihin kuuluvassa asemapiirroksessa osoitettua määräalaa eli Turun Ylioppilaskylän II rakennusvaihetta, jotka on luovutettava jaettavaksi jäsenmäärien osoittamassa suhteessa säätiön toimintaan liittyneiden ylioppilaskuntien kesken käytettäväksi niiden päättävien elinten päätösten mukaisesti säätiön toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

22 §

Näiden sääntöjen mukaisesti valittujen toimielinten, hallituksen ja valtuuskunnan toimikausi alkaa kun nämä säännöt on vahvistettu oikeusministeriössä ja kun toimielimet on valittu. Samanaikaisesti päättyy aikaisempien sääntöjen mukaisesti valittujen toimielinten toimikausi.

Näiden sääntöjen mukaisesti valittujen toimielinten ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.1994.